top of page

מדיניות פרטיות

מבוא

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של להב טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ (“אנו”). אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידינו בכתובת https://www.lahav-pst.com; (“האתר”). התנאים שלהלן ילמדו מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והם נועדו, בין היתר, להבהיר לך מהו המידע שישמר אודותיך, כיצד עשויה החברה לעשות בו שימוש, למי תינתן גישה אליו, ומהן הדרכים בהן ניתן לקבל עותק מהמידע או לתקנו, במקרה שהוא אינו נכון או עדכני.
המשך השימוש באתר, יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, והנך מסכים ו/או מביע את הסכמתך לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלך כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך..

כללי

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת תכנים, צריכת שירותי החברה (כהגדרתם בתנאי השימוש) או כל שימוש אחר באתר (“שימוש”), על ידי כל אדם ו/או גוף (“המשתמש/ים”), ובאמצעות כל אמצעי, אפליקציה (יישומון) או מכשיר.

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (למשל – שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום, שירותים שהתעניינת בהם או ביקשת לרכוש, וכל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך). זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה לטובת צריכת שירותי החברה (לרבות – תוכן סל הזמנות והיסטוריית הזמנות, פרטי אשראי, מועדים בהם השתמשת באתר ועוד).

חלק אחר מהמידע הנאסף, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך – המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע אודות עמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP Address) שממנה פנית אלינו ועוד.

האתר עשוי גם לכלול קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו (לרבות בכל הנוגע לאופן שמירת המידע, אבטחת מידע והמידע הנאסף). כאשר הנך מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

השירותים המוצעים באתר 

ככל שנדרשים פרטים אישיים לצורך רישום לאתר ו/או מתן שירותים באמצעותו, אנו נבקש ממך מידע הנחוץ לצורך כך. אנו נסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה. מובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא השלמתם של שדות אלה לא נוכל לספק לך את שירותי האתר (כולם או חלקם).

הנך מצהיר ומתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תזין באתר, יהיה נכון, אמיתי ומדויק, וכי הזנת המידע נעשית בשמך ועבורך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים (למעט במקרים בהם קיבלת הרשאה מפורשת לעשות כן). מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולה, בין היתר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר (כולם או חלקם), לפגוע באיכות השירות הניתן לך, למנוע את האפשרות ליצור עמך קשר במקרה הצורך, ואף להקים לך חשיפה

היכן נשמר המידע?

המידע שתמסור ו/או שיצטבר אודותיך עקב השימוש שלך באתר ו/או בשירותיו, ישמר על גבי שרת המאוחסן אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה. במסירת המידע, הנך מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שנמסר ו/או נאסף כאמור, על שרתים הממוקמים גם מחוץ לגבולות ישראל.

השימוש במידע

השימוש במידע שנמסר על ידך ו/או נאסף אודותיך במהלך השימוש באתר, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש ובהתאם להוראות הדין, וזאת, בין היתר, למטרות המפורטות להלן:

כדי לזהות אותך ולחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך בכניסות חוזרות שלך לאזורים בהם נדרשת הזנת פרטים.

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה עדכונים, ניוזלטרים וכד’, בקשר עם החברה, שירותיה, לרבות משלוח הודעות כאמור על ידי צדדים שלישיים, עמם יש לחברה שיתופי פעולה.

כדי לפנות אלייך ו/או לשלוח אלייך מדי פעם דיוור ישיר, מידע שיווקי, מידע פרסומי וכל דיוור אחר, לרבות בקשר עם שירותי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתופי פעולה, ו/או שירותים אחרים, והכל דרך מערכת ההתראות של האתר, ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או מדיה אחרות.
כדי לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר, על מנת לנהל, לתמוך, לסייע, לתת שירות ולפתור בעיות טכניות ואחרות, הקשורות לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה, וכן לטובת תפעולו התקין של האתר ופיתוחו.

כדי לאמת את המידע שסיפקת לנו בעת הרישום לאתר ו/או במסגרת שימושך בו (לרבות באמצעות הפנייתו לנותני שירותים חיצוניים, וזאת במטרה להתגונן מפני מעשי מרמה),

כדי לאכוף את תנאי השימוש, על מנת למלא אחר דרישות כל דין, וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

כדי ליצור עמך קשר, לצורך מתן שירות, ניהול האתר, ניהול מכירות, שיווק ולצרכים תפעוליים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות פרטיות זו.

לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שמסרת ו/או נאסף בקשר עם פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר על ידך, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין, להוראות התקנון ו/או מדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה.

על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

בכל מקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

בכל מקרה שהחברה, לפי שיקול דעתה, תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש שלך, ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת (לרבות במקרה בו תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילות צד שלישי כלשהו), וכן במקרה שתשנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר החברה את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – תהיה החברה רשאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או חברות או ארגונים אחרים הקשורים לחברה, לרבות צדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה, ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים פעולות שביצעת באתר.

ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר (ובכלל זה לחברות האשראי), ככל שהדבר נדרש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, וכן לשם ניהול ובקרת מי מהנ”ל, לרבות ניהול בסיסי נתונים, שירותי תחזוקה, ניתוח אתרים, וכן לצורך מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה, בקשר עם מי מהנ”ל.

בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת שלך למסירת המידע.

מובהר כי המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, פשיטת רגל או מכירת הנכסים שלנו.

"עוגיות" Cookies וכלים אחרים

אנו (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמנו), משתמשים ו/או עשויים להשתמש ב”עוגיות” (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה (לרבות – pixel tags, tags, web beacons), לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במי מהם, לאימות פרטים, לצורך התאמתם להעדפותיך האישיות, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע.

“עוגיות” (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה”עוגיות” (Cookies) יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אליהם, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, הרגלי גלישה ועוד.

בנוסף אנו עשויים לעשות שימוש בכלי מדידה, סטטיסטיקה ופרסום של צדדים שלישיים (לרבות google analytics ורשתות חברתיות דוגמת פייסבוק), אשר יכללו שימוש ב”עוגיות” (Cookies) ובכלים אחרים של אותם צדדים שלישיים. יתכן ומידע זה ישמר במאגרי מידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

המידע הנאסף באמצעות ה”עוגיות” (Cookies) והכלים האחרים נועד, בין היתר, עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ובאתרים אחרים בהם ביקרת, וכן להציג בפניך מידע שמקורו ברשתות חברתיות ספציפיות, לסמן תכנים ש”אהבת”, להמליץ על תכנים אחרים ועוד. המידע כאמור אינו כולל מידע כגון שמך, מספר הטלפון שלך או כתובת המייל שלך אולם יכול ויכיל מידע המזהה את המכשיר ממנו אתה ניגש לאתר, כתובת ה-IP שלך וכד’.

דפדפנים מודרניים וכלים טכנולוגיים נוספים מאפשרים לחסום קבלת “עוגיות” (Cookies), כך שאם תרצה להימנע מקבלתן כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת “עוגיות” (Cookies) עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בשירותים באתר (כולם או חלקם). כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה”עוגיות” (Cookies) בכל רגע ממכשיר הקצה שבו אתה משתמש. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהשירותים שלנו יותאמו להעדפותיך.

למידע נוסף, ניתן לגשת לאתר של Network Advertising Initiative (NAI) – או לאתר של Digital Advertising Initiative בכתובת – https://www.thenai.org או להשתמש בכלים אוטומטיים לצורך ניהול בחירתך הנגישים לשימוש חופשי כגון: : https://www.aboutads.info/choices  או https://youradchoices.com/control .

מובהר כי הגם שהחברה אינה מעבירה מידע אישי כלשהו לצדדים שלישיים, המידע עשוי להיאסף על ידי צדדים שלישיים שיתנו שירותים לחברה בקשר עם האתר, ובתוך כך, עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לבצע פרסום ממוקד.

משתמשים קטינים 

שירותי האתר, מיועדים ומתוכננים לשימוש על ידי משתמשים בגירים (מעל לגיל 18). ככל שמי מהנ”ל יכלול תכנים המיועדים לשימוש על ידי קטינים, שגילם מתחת לגיל 18, יידרש אישורו של הורה או אפוטרופוס חוקי בטרם ייאסף המידע האישי. מובהר כי החברה אינה אוספת או משתמשת ביודעין במידע כלשהו של קטינים.

ככל שאתה קטין, אתה מתבקש שלא לשלוח מידע ו/או להירשם לאתר. בנוסף, הנך מתבקש לקרוא את תנאי הצהרת פרטיות זו ביחד עם הורה או אפוטרופוס חוקי שלך ולוודא שאתה מבין ומקבל אותם. במקרה בו יתברר לחברה כי קיים בידיה מידע שנאסף מקטין ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי, מקום שנדרשה הסכמה כאמור, תפעל החברה למחיקת מידע זה.

אבטחת מידע 

החברה מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, החברה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית.

עם זאת, ועל אף המאמצים והאמצעים בהם נוקטת החברה, אין בכוחם של אלו להבטיח באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה יכולה להתחייב ואינה יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות באתר ובחברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו לרבות לכך שהחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק, אבדן ו/או הפסד, מכל סוג, שיגרמו עקב גישה בלתי מורשית ו/או דליפת מידע כאמור, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

בכל מה שקשור לסליקת כרטיסי אשראי, ידוע לך כי החברה עשויה לעשות שימוש בשירותי סליקה חיצוניים בקשר עם מתן השירותים, ולצורך כך, יעשה שימוש בפרטי תשלום שתמסור, ככל שתמסור, אם וככל שתידרש לכך. הסליקה תעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה עדכניות ובהתאם לתקנים בינלאומיים.

זכות לעיין במידע 

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“החוק“) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אם עיינת במידע לגביך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע הנאסף לגביך משמש לצורך פניה אישית אלייך, אתה זכאי על פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק מהמאגר.

החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות 

החברה תהא רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה במקום המתאים לכך, כפי שיקבע על ידי החברה. מובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום הודעה על מדיניות פרטיות מעודכנת, מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עמנו קשר באמצעות המייל

עדכון אחרון 03.06.2024

bottom of page